So for ages I’ve been planning on doing a webcomic and this is one of the drawings I made to practice the characters and start off with some title pages. It features Rox in a grassy field.

It is drawn and coloured with my Wacom Bamboo tablet in Paint Tool SAI.

Rox in a grassy field.
Rox in a grassy field.

Al tijden ben ik van plan om een webcomic te beginnen. Deze tekening is één van de tekeningen die ik heb gemaakt om de karakters te oefenen en alvast een aantal titelpagina’s te maken. In deze afbeelding zit Rox in een grasveld.

Het is getekend en ingekleurd met mijn Wacom Bamboo tablet in Paint Tool SAI.

The story Cross My Heart… involved two characters, Jim Bellman and Hiromi Miyamoto. To give them more life I drew them on paper, showing a full body image and a few detailed facial expressions. I digitalised the full body image. This was before I got a drawing tablet, so I traced the paper drawing with Adobe Illustrator pen tool and coloured it in with Photoshop, all with just my mouse.

Character Design Jim Bellman.
Character Design Jim Bellman.

Character design Hiromi Miyamoto.
Character design Hiromi Miyamoto.

Het verhaal Cross My Heart… omvat twee karakters, Jim Bellman en Hiromi Miyamoto. Om ze meer leven te geven heb ik ze op papier geschetst. Ik heb een afbeelding van het hele lichaam getekend en een aantal gedetailleerde gezichtsuitdrukkingen. De afbeeldingen van het hele lichaam heb ik ook gedigitaliseerd. Dit was voordat ik een tekentablet had, dus ik heb de potloodtekening overgetrokken met Adobe Illustrator pen tool en vervolgens ingekleurd met Photoshop, met mijn computermuis.

I went through some old documents and found a few scans of my old drawings. I thought I’d share them. This is all old stuff, ranging from 2005 – 2008 approximately. So, long post with a lot of drawings. I shan’t add comments to every single one since the end result pretty much speaks for itself and I must admit I can’t really remember all the details.

Bij het doorzoeken van oude bestanden vond ik een aantal scans van oude tekeningen. Die wil ik graag delen. Het is allemaal oud spul, uit een tijdsperiode van 2005 – 2008 ongeveer. Dus, een lange post met veel verschillende tekeningen. Ik zal er niet verder op ingaan aangezien het eindresultaat genoeg zegt en ik moet toegeven dat ik me niet alle details meer kan herinneren.

Finished in 2005.
Finished in 2005.
Finished in 2006.
Finished in 2006.
Finished in 2005.
Finished in 2005.
Finished in 2007.
Finished in 2007.
Finished in 2006.
Finished in 2006.
Finished in 2005.
Finished in 2005.
Finished in 2008.
Finished in 2008.
Finished in 2005.
Finished in 2005.